Masz pytania? +48 781 994 306 sklep@fitlinefood.com
0
Koszyk0

Twój koszyk jest pusty.

REGULAMIN SKLEPU

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

 1. Sprzedający – rozumie się przez to Fitlinefood Sebastian Wolski z siedzibą w Szczecinie ul. Rayskiego 28 UI. NIP:9551886961
 2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.sklep.fitlinefood.com
 4. Towar – rozumie się przez to oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży zgodnie z informacjami na stronie www.sklep.fitlinefood.pl
 5. Cennik – rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami znajdujący się na stronie https://sklep.comarch.com/;
 6. Cena – rozumie się przez to cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru;
 7. Zamówienie –rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
 8. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Godziny robocze - godziny od 9:00 do 17:00 w Dniach Roboczych;
 10. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.
 11. Konto - konto założone dla Zamawiającego w Sklepie w wyniku procesu rejestracji;
 12. Serwis - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego;
 13. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu;

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Informacje o Sklepie

 1. Sklep Fitlinefood Sebastian Wolski działa pod adresem www.sklep.fitlinefood.com i jest prowadzony przez Sprzedającego.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarki internetowe w wersjach minimum: Microsoft Edge, najnowsza dostępna wersja Mozilla Firefox, najnowsza dostępna wersja Google Chrome
 3. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

II. Rejestracja

 1. W celu dokonania rejestracji Zamawiający zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronach Sklepu, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.

III. Zamówienie

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest po zalogowaniu się do Konta lub przez zakup jednorazowy.
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 3. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
 4. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Sklepie.
 5. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
 6. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone, jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone, jako dane obligatoryjne. 
 7. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia, potwierdzenie Zamówienia oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 8. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 9. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

IV. Umowa

 1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 2. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.
 6. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym w Punkcie VII.4 poniżej Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.

V. Dostępność Towaru

 1. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Sklepie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego:
  • wydłużyć czas realizacji Zamówienia,
  • anulować Zamówienie w całości. 

VI. Ceny

 1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
 4. Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny i Kosztów dostarczenia Towaru.

VII. Metody płatności

 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew z góry na rachunek bankowy

b) przelewy 24

c) pobranie

VIII. Faktury VAT

 1. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi podczas rejestracji konta w Sklepie Comarch.
 2. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji i widoczny w Profilu Klienta adres mailowy.

ROZDZIAŁ III

DOSTAWA

I. Formy, koszty i terminowość dostawy

 1. Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Serwisie. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego.
 2. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.
 3. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży. Paragon lub Faktura VAT zostanie wysłana w formie elektronicznej na wskazany podczas rejestracji konta, adres mailowy.

ROZDZIAŁ IV

REKLAMACJA TOWARU

 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fitlinefood.com lub w formie pisemnej, na adres Rayskiego 28 UI 70-442 Szczecin
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

ROZDZIAŁ V

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu:
 • realizacji Zamówienia;
 • zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających;
 • założenia i utrzymania Konta Zamawiającego.
 1. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

ROZDZIAŁ VII

DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.04.2019r.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do:
 • wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,
 • zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,
 • wprowadzania nowych Towarów do Sklepie,
 • przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

 

 

Data aktualizacji: 2020-07-08 18:57:00

Powered by Comarch e-Sklep ®